Neem contact op via WhatsApp

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: Martijn Kooijman Autobedrijf B.V.
  • gebruik(en): het vergaren van informatie over Ford dealer Martijn Kooijman Autobedrijf B.V. en de getoonde auto's en occasions;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website die u thans bezoekt. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Meer informatie
Indien u nog vragen of twijfels hebt, kunt u contact met ons opnemen. Martijn Kooijman Autobedrijf B.V. behoudt zich alle rechten voor.


Voorwaarden & Bepalingen

Aanvaarding voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Martijn Kooijman Autobedrijf B.V.. Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van deze website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in.

Martijn Kooijman Autobedrijf B.V. behoudt zich het recht voor om zowel deze website als de voorwaarden die op het gebruik van deze website van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina om kennis te nemen van eventuele aanpassingen of wijzigingen.


Algemene informatie / beschikbaarheid website

Deze website en alle informatie, tekst, namen, afbeeldingen, foto's, logo's, koppelingen (links) en pictogrammen, en ander materiaal (zonder beperking) worden aangeboden in de 'huidige staat' en op basis van 'beschikbaarheid'. Martijn Kooijman Autobedrijf B.V. spant zich in om deze website beschikbaar te houden.

Martijn Kooijman Autobedrijf B.V. behoudt zich het recht voor om deze website en haar inhoud te wijzigen, met name wat betreft prijzen en typefouten.


Productinformatie op deze website

Martijn Kooijman Autobedrijf B.V. zoekt doorlopend manieren om de uitrusting, het design en de productie van zijn auto's te verbeteren, en regelmatig worden wijzigingen doorgevoerd. Hoewel Martijn Kooijman Autobedrijf B.V. tracht de actuele producten en specificaties zo goed mogelijk weer te geven, kan deze website niet gezien worden als een onfeilbare leidraad voor de producten en diensten van Ford en is deze website evenmin bedoeld als een offerte voor de verkoop van een bepaald voertuig. De informatie, specificaties en kleuren, weergegeven op deze website, kunnen van markt tot markt verschillen en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bepaalde voertuigen worden afgebeeld met opties. Raadpleeg Martijn Kooijman Autobedrijf B.V. voor de beschikbaarheid van deze voertuigen en opties.


Vermelde verbruikscijfers

Alle op deze website vermelde verbruikscijfers zijn in overeenstemming met richtlijn 93/116/EG. De verbruikscijfers zijn berekend volgens de testcyclus die wordt gebruikt voor de officiële uitlaatgasemissiemetingen. Voorts zijn de op deze website vermelde verbruikscijfers in overeenstemming met bijlage 3 van het Besluit etikettering energieverbruik personenauto's van 3 november 2000.

De cijfers met betrekking tot het brandstofverbruik van een voertuig kunnen verschillen van de cijfers die zijn verkregen in de testprocedure, afhankelijk van rijtechniek, weg- en verkeersomstandigheden, omgevingsfactoren en de staat van het voertuig. In geval van twijfel dient u contact op te nemen met uw Ford dealer.


Specificaties

Tenzij anders vermeld als standaard, kunnen bepaalde specificaties / opties of accessoires als aanvulling op de standaardspecificaties zijn of slechts beschikbaar zijn op specifieke modellen, of als een optie / accessoire tegen extra kosten voor de klant.


Prestaties

Verwijzingen op deze site naar de snelheid of prestaties van de producten van Martijn Kooijman Autobedrijf B.V. mogen niet als aanmoediging worden gezien om gevaarlijk te rijden of om enige snelheidslimiet te overschrijden.

Martijn Kooijman Autobedrijf B.V. behoudt zich het recht voor om deze website en haar inhoud te wijzigen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.


Aansprakelijkheid voor deze website

Aansprakelijkheid voor informatie op deze website

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Martijn Kooijman Autobedrijf B.V. stelt alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct, volledig en actueel is, maar Martijn Kooijman Autobedrijf B.V. garandeert niet dat de informatie die op deze website wordt aangeboden correct, volledig en actueel is. Martijn Kooijman Autobedrijf B.V. sluit iedere aansprakelijk voor op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie nadrukkelijk uit. Martijn Kooijman Autobedrijf B.V. is niet aansprakelijk voor schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van deze website, en/of de informatie op deze website.


Aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van deze website

Martijn Kooijman Autobedrijf B.V. garandeert evenmin dat het gebruik van deze website niet wordt onderbroken of foutloos zal zijn of dat deze website en de servers daarvan geen computervirussen of -fouten zullen bevatten. Ford aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van deze website.


Aansprakelijkheid voor externe links

Martijn Kooijman Autobedrijf B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites die mogelijk vanuit deze site kunnen bezocht worden. Elke bezoek aan dergelijke externe sites is volledig op eigen risico van de gebruiker. Dealers en lokale agenten zijn geen vertegenwoordigers van Ford en zijn niet gerechtigd om Martijn Kooijman Autobedrijf B.V. door een uitdrukkelijke of impliciete activiteit of verklaring te binden.


Intellectuele eigendom

Auteursrechten en databankrechten voorbehouden

Alle rechten, met inbegrip van auteurs- en databankrechten, met betrekking tot de website en de inhoud daarvan behoren toe aan of zijn in licentie gegeven aan Ford of worden op andere wijze gebruikt in overeenstemming met toepasselijke wetgeving of met toestemming van de houder van het betrokken recht van intellectuele eigendom. U mag geen tekst, figuren, grafische weergaven, logo's, knoppen, pictogrammen, afbeeldingen, en de selectie en ordening daarvan, of enige onderliggende broncode en software, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, openbaar maken, uitzenden of overdragen voor commerciële of openbare doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ford of de houder van het betrokken recht van intellectuele eigendom. U mag het materiaal of de informatie van deze website niet aanpassen, wijzigen of aanmaken, of ze voor enig ander doel aanwenden dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U stemt ermee in deze site alleen voor wettige doeleinden te gebruiken.

Martijn Kooijman Autobedrijf B.V. behoudt zich het recht voor om materialen (waaronder tekst en afbeeldingen) die naar de site worden verzonden voor eigen doeleinden te gebruiken, hetzij op de site of in enige andere vorm, met inbegrip van reclamedoeleinden. Martijn Kooijman Autobedrijf B.V. behoudt zich het recht voor om inzendingen naar de site te controleren en indien nodig aan te passen of te weigeren.


Merkrechten voorbehouden

Alle namen, afbeeldingen en logo's ter aanduiding van Martijn Kooijman Autobedrijf B.V. zijn eigen merken van Martijn Kooijman Autobedrijf B.V.. Alle merk-, product-, dienst- en bedrijfsnamen op deze website zijn handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van hun respectieve eigenaars. Martijn Kooijman Autobedrijf B.V. geeft geen toestemming voor gebruik hiervan door anderen dan de eigenaars. Dergelijk gebruik kan inbreuk maken op de rechten van de eigenaar.


Software

De softwarebestanden die u van deze site kunt downloaden, zijn grondig gescand en getest tijdens alle productiestadia, maar zoals bij alle nieuwe software raden we u aan voor het gebruik een virusscan uit te voeren. We adviseren u bovendien een actuele back-up van uw harde schijf te maken voordat u de software gebruikt. Ford is niet aansprakelijk voor enige storing, beschadiging en/of verlies van gegevens op uw data- of computersysteem tijdens het gebruik van de software. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voordat u enige software installeert op een computer die is aangesloten op een netwerk.


Geschillen

Op deze voorwaarden en bepalingen is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Amsterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website en geschillen over deze algemene voorwaarden. Indien één van deze bepalingen buiten toepassing wordt verklaard door een rechterlijke instantie, zal de betrokken bepaling uit deze algemene voorwaarden worden verwijderd dan wel zodanig worden aangepast, dat de bepaling alsnog toepassing kan vinden, zulks ter keuze van Martijn Kooijman Autobedrijf B.V.. Alle overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden blijven van kracht en zijn bindend en uitvoerbaar.


Aanbiedingen

De laatste aanbiedingen

Nieuws

Laatste nieuws